Procene su da se u oko 60 odsto slučajeva alimentacija ne plaća redovno ili se uopšte ne plaća.

Piše: Zlata Vasiljević

Dušica Stefanović se sa bivšim suprugom razišla pre sedam godina, a sudski sporovi koje vodi još uvek traju.

- Ja sam jedan od slučajeva koja ima redovnu naplatu alimentacije, ali samo zato što sam stavila administrativnu zabranu. Jedino što sam znala je gde radi i sprovela sam izvršnu presudu - kaže Dušica.

U somborskoj nevladinoj organizaciji "Ženska alternativa" kažu da se na njihov SOS telefon često javljaju žene koje ne dobijaju alimentaciju. A to, kako kaže Vesna Zec, predstavlja oblik ekonomskog nasilja.

- Najčešći način na koji očevi izbegavaju plaćanje obaveza je izbegavanje davanja podataka o tome gde rade. Drugi problem je primanje dela zarada na ruke koja se ne uzima u obzir kada se određuje visina alimentacije.

U Osnovnom sudu u Somboru u poslednje tri godine uočena je tendencija opadanja broja predmeta po ovom pitanju. Sekretar suda Goran Birmančev kaže da su najefikasnije dve vrste sankcija - uslovna osuda i kazna rada u javnom interesu.

- Kroz uslovnu osudu se okrivljenom izriče uslovna kazna zatvora i nalaže mu se da u određenom vremenu isplati ono što je dugovao i u tom slučaju se ta kazna neće zameniti kaznom zatvora. U suštini pretnjom kaznom na neki način se pokušava primorati onaj koji duguje da plati alimentaciju i mislim da je to i prevashodni cilj. Kada ni jedna od ovih sankcija ne pomaže izriču se kazne zatvora. Do sada se pokazalo da uslovne kazne imaju efekta, jer se u ostavljenom roku obaveze uglavnom izmiruju - navodi Birmančev.

Prema rečima Vere Totić, predsednice somborskog Udruženja samohranih roditelja, zakoni su dobri, ali problem je što nema ko da ih sprovodi. Kao jedan od problema ona izdvaja i mogućnost odloženog plaćanja duga za alimentaciju.

- Izvršenja ima mnogo, ali imam utisak da se te izvršne sudije baš ne trude da obrade sve te zahteve i da ih daju izvršiteljima da odrade svoj posao. Drugo, u izvršnom postupku se sve više dozvoljava odloženo plaćanje i tu onda nema krivičnog postuka. Onda se plati jedna ili dve rate, pa prođu meseci dok se opet ne plate jedna ili dve rate, pa još pet meseci do narednog plaćanja. A sud čeka, umesto da odmah traže dokaz da li je obaveza plaćanja alimentacije ispunjena za period za koji je podneta krivična prijava. Ukoliko takvog dokaza nema odmah da se podigne optužnica i neplatiša kazni.

Ona kao problem ističe i to što tužena strana često pribegava tome da svoju imovinu prepisuje na druga lica i na taj način pokušava da izbegne obavezu plaćanja alimentacije, ali i takvim roditeljima može da se doskoči tužbom.

- Ako donese da se ništa ne vodi na njega onda se traži od suda da sud zatraži podatke kada je izvršen prenos vlasništva na drugu osobu. Ako je to urađeno posle podnošenja zahteva za izvršenja onda se prenos poništava, imovina vraća na njegovo ime i onda se pleni šta može da se pleni radi naplate duga za alimentaciju.

Kada već dođe do suda onda se naplata alimentacije koja je namenjena za decu zapravo pretvori u sukob bivših supružnika, u kome najviše trpe upravo deca.

Ovaj tekst je proizveden u okviru projekta "Mreža 21" koji finansira EU. Sadržaj predstavlja odgovornost Radija 021 i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.